نویسنده = ���������� ����������������������� ����������������