نویسنده = �������������� ������������������
اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 25-38

10.22075/jcp.2017.2027

رحیم یوسفی؛ علیرضا عابدین؛ عبدالحکیم تیرگری؛ جلیل فتح آبادی