نویسنده = ��������������������������������� ����������