نویسنده = �������� �������������� �������� ��������
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودتوانمند‌سازی اجتماعی دانش‌آموزان پسر با اختلال ریاضی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2122

معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ محمد عاشوری