نویسنده = �������� ��������
روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 69-80

10.22075/jcp.2017.2137

نجمه فتح؛ پرویز آزاد فلاح؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ چنگیز رحیمی