نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 65-75

10.22075/jcp.2017.2155

مرضیه شفیعی کمال آبادی؛ ایمان اله بیگدلی؛ کاوه علوی؛ فرحناز کیان ارثی