نویسنده = ���������������� ���������� ������ ��������
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی در بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی با گروه عادی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 49-60

10.22075/jcp.2017.2199

سیده ایلناز انزاب دشتی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ زهره رئیسی