نویسنده = �������������� �������� ����������������
مقایسه سبک های دل بستگی و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر مصرف کننده

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 71-80

10.22075/jcp.2017.2219

بهناز بهنام؛ ابوالفضل عبدالله پور؛ معصومه عبداللهی؛ میناسادات میرشجاع؛ شهاب مرادی