نویسنده = ������������ �������������� ��������
شیوع اختلال بدشکلی بدنی در نوجوانان شهرستان گناباد در سال 1393

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-100

10.22075/jcp.2017.2230

سمیه صفرزاده؛ حمیدرضا توحیدی نیک؛ زینب محمودی خورندی