نویسنده = �������� �������� ������������������ ������ ��������
اثربخشی آموزش ذهنی سازی بر ظرفیت ذهنی سازی و رضایت زناشویی در متاهلین ایرانی ناراضی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401

10.22075/jcp.2022.26342.2398

سمیرا گوهری؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ سعید قنبری