نویسنده = احمد شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-105

10.22075/jcp.2018.12744.1250

پرویز پرزور؛ مسلم عباسی؛ احمد شجاعی