نویسنده = ������ ������������ ���������� ���������� ����������