نویسنده = ���������� ���������������� ��������
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه ارزیابی شخصیت

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 69-78

10.22075/jcp.2019.15563.1486

سعید اکبری زردخانه؛ سید حسن طباطبایی