نویسنده = ������������ ��������������
رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-92

10.22075/jcp.2019.16129.1539

حسین کارشکی؛ سمیه مهدوی کیا؛ غلامرضا خادمی؛ حسن گلمکانی