نویسنده = ������������������ ���������� ����������
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر بخشش خود و افسردگی دختران نوجوان دارای سابقه خودزنی شهر اصفهان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 13-22

10.22075/jcp.2021.18167.1699

امینه سادات طباطبایی؛ زهرا یوسفی؛ مسعود معتمدی؛ سارا طاهری