نویسنده = �������� ���������� �������������������������� ����������