نویسنده = ���������� ������ ����������
پیش بینی تاب آوری بر اساس مزاج با نقش تعدیل‌گری جنسیت

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 59-66

10.22075/jcp.2020.19450.1802

فاطمه زارعی وش؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی مجاهدی