نویسنده = �������� ������������������ ������ ����������������
مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و تحریک فراجمجمه‌ای مغز با جریان الکتریکی بر ولع مصرف مواد غذایی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 9-18

10.22075/jcp.2020.20089.1852

احمدعلی ناجی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ سید امیرحسین حسنی طباطبائی