نویسنده = ���������� �������������� ��������
چالش‌های روانشناختی و تحولی افراد در قرنطینه در پاندمی COVID-19: یک مطالعه کیفی

دوره 13، شماره2، تیر 1400، صفحه 45-54

10.22075/jcp.2021.21262.1955

زینب موسوی الملکی؛ فائزه فرهادی سیادشت؛ بهروز گل محمدی؛ مرضیه هاشمی