نویسنده = ���������� ���� ������������ ����������
نقش انعطاف پذیری روان شناختی و دشواری در تنظیم هیجان در پیش بینی ترس از کرونا (کووید-19) در ساکنان شهر کرمانشاه

دوره 13، شماره2، تیر 1400، صفحه 191-200

10.22075/jcp.2021.22272.2048

محسن محمدپور؛ راضیه رحیمی چم حیدری؛ نازلی رمضانی؛ رویا احمدی؛ محمدرضا بیرانوندی