نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
تحلیل کیفی روابط میان مؤلفه های روان درمانی در تجربه های بالینی روان درمانگران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-25

10.22075/jcp.2021.23160.2131

فریبا مرادی عباس آبادی؛ غلامرضا صرامی فروشانی؛ سمیه رباط میلی