نویسنده = ���������� ���������� ���������� ��������������
بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس واکنش-پذیری هیجانی در دانشجویان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-98

10.22075/jcp.2022.24108.2216

مرضیه السادات سجادی نژاد؛ صغرا اکبری چرمهینی