نویسنده = �������������� ���������� ����������
ﺑﺮرﺳﯽ ویژگی های روانسنجی ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺨﺼﯿت نمایشی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401

10.22075/jcp.2022.24607.2268

عذرا محمدپناه اردکان؛ آزاده چوبفروش زاده