کلیدواژه‌ها = واژه‌های‌کلیدی: پرسشنامه شخصیتی آیووا
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیتی آیووا

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2148

وحید خسروانی؛ فخرالسادات قریشی راد؛ رحیم یوسفی