نویسنده = آقابیگی آتوسا،
تعداد مقالات: 1
1. وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388

10.22075/jcp.2017.1975

مکوندحسینی شاهرخ؛ Sh Makvand-Hosseini؛ بیگدلی ایمان اله؛ I Bigdeli؛ آقابیگی آتوسا؛ A Aghabeigi