نویسنده = حسین زاده ملکی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-62

10.22075/jcp.2017.2190

علی مشهدی؛ فاطمه میردورقی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ جعفر حسنی؛ محمد حمزه لو


2. مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 27-35

10.22075/jcp.2017.2020

علی مشهدی؛ عاطفه سلطانی فر؛ مریم حجتی؛ پرتیبا ریبای؛ زهرا حسین زاده ملکی