نویسنده = مطیعیان، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه هم وابستگی با دشواری های تنظیم هیجان در زنان شهر اصفهان

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 77-89

10.22075/jcp.2017.2156

سمیرا مطیعیان؛ مریم قربانی؛ محسن گل پرور