نویسنده = ������������ ����������
مقایسه عناصر

دوره 4، شماره 4، دی 1391، صفحه 12-19

10.22075/jcp.2017.2103

سارا آقابابایی؛ ناهید اکرمی


مقایسه تأثیر روشهای درمان رفتاری ـ شناختی و رفتاری ـ فراشناختی در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس ـ اجبار

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 59-71

10.22075/jcp.2017.2023

ناهید اکرمی؛ مهراد کلانتری؛ حمیدرضا عریضی؛ محمدرضا عابدی؛ محسن معروفی