نویسنده = عباس ابوالقاسمی
پیش‌بینی رفتارهای انطباقی در برابر کووید 19 بر اساس نقش عواطف، خودشفقتی و آسیب‌پذیری روانی

دوره 13، شماره2، تیر 1400، صفحه 65-74

10.22075/jcp.2021.22635.2084

عارفه حمیده مقدم؛ زینب شریفی پور چوکامی؛ عباس ابوالقاسمی


اثربخشی درمان شناختی رفتاری مثبت نگر بر جهت مداری زندگی زنان دارای سندرم خستگی مزمن

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-31

10.22075/jcp.2019.18132.1698

فریده صادقی؛ عباس ابوالقاسمی؛ رضا کاظمی؛ محمد نریمانی