کلیدواژه‌ها = دشواری در تنظیم هیجان
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 25-37

10.22075/jcp.2022.25680.2354

سید علی کاظمی رضایی؛ علیرضا مرادی؛ مهناز شاهقلیان؛ محمدحسین عبداللهی؛ هادی پرهون