کلیدواژه‌ها = شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر ولع مصرف معتادین به هرویین تحت درمان با متادون

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 23-31

10.22075/jcp.2017.2233

سید حسین سلیمی؛ علی حق نظری؛ محسن احمدی طهور سلطانی؛ منا زهره وند


بررسی مقدماتی کارایی راهنمای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT))

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 35-45

10.22075/jcp.2017.1995

مریم حناساب زاده اصفهانی؛ رخساره یکه یزدان دوست؛ ینفشه غرایی؛ علی اصغر نژاد فرید