کلیدواژه‌ها = اسکیزوفرنی
مقایسه نظریه ذهن و کنش های اجرایی در بیماران وسواسی -جبری، اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 29-40

10.22075/jcp.2017.2161

فاطمه رعیت معینی؛ حسین حسن آبادی؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف


بررسی ساختار عاملی مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات اسکیزوفرنی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2017.2018

حسین قمری گیوی؛ پرویز مولوی؛ رسول حشمتی