نویسنده = عباس پورشهباز
رابطه سبکهای دلبستگی، رضایت مندی زناشویی و احساس گناه جنسی با میل جنسی در زنان

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 1-14

10.22075/jcp.2017.2025

نگار تیمورپور؛ نهاله مشتاق بیدختی؛ عباس پورشهباز