کلیدواژه‌ها = زنان
اثربخشی درمان شناختی رفتاری مثبت نگر بر جهت مداری زندگی زنان دارای سندرم خستگی مزمن

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-31

10.22075/jcp.2019.18132.1698

فریده صادقی؛ عباس ابوالقاسمی؛ رضا کاظمی؛ محمد نریمانی


بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 101-108

10.22075/jcp.2017.2203

انسیه لعل زاده؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ربابه حصارسرخی


رابطه هم وابستگی با دشواری های تنظیم هیجان در زنان شهر اصفهان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 77-89

10.22075/jcp.2017.2156

سمیرا مطیعیان؛ مریم قربانی؛ محسن گل پرور


بررسی تأثیر روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی در زنان

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 71-78

10.22075/jcp.2017.2090

ابراهیم نوری تیرتاشی؛ نرجس کاظمی