نویسنده = �������������� ��������
اثربخشی شناخت درمانی مثبت نگر بر نشانگان افت روحیه زنان، با تجربه کووید-19

دوره 13، شماره2، تیر 1400، صفحه 159-168

10.22075/jcp.2021.23221.2138

میترا نجار؛ حسین شیبانی؛ سید موسی طباطبایی؛ حمید رضا فلاحت کار