کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
اثربخشی آموزش تلقیح استرس بر پرخاشگری، در پسران نوجوان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 63-74

10.22075/jcp.2017.9889.

حسین خادم؛ عباس رحیمی‌نژاد؛ توحید رنجبری


اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر پرخاشگری نوجوانان

دوره 6، شماره 3، دی 1393، صفحه 23-32

10.22075/jcp.2017.2170

محمد علیجانزاده؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ فرحناز کیان ارثی


روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 69-80

10.22075/jcp.2017.2137

نجمه فتح؛ پرویز آزاد فلاح؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ چنگیز رحیمی