کلیدواژه‌ها = اختلال اضطراب اجتماعی
اثربخشی مداخله سوسیودرام بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 53-64

10.22075/jcp.2021.23124.2129

هدی علی خانی؛ سیامک سامانی؛ محمدرضا بردیده؛ محمد مظفری