کلیدواژه‌ها = باورهای فراشناختی
پیش بینی کننده های شناختی و فراشناختی اضطراب در نوجوانان

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 13-26

10.22075/jcp.2017.2214

بیان قادری؛ شهرام محمدخانی؛ حمیدرضا حسن آبادی