کلیدواژه‌ها = سلامت روان
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 23-34

10.22075/jcp.2017.2051

نظام الدین قاسمی؛ محمدباقر کجباف؛ مهدی ربیعی


مقایسه اثربخشی آموزش‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 61-71

10.22075/jcp.2017.2039

محمد نریمانی؛ سعید آریاپوران؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی


وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388

10.22075/jcp.2017.1975

مکوندحسینی شاهرخ؛ Sh Makvand-Hosseini؛ بیگدلی ایمان اله؛ I Bigdeli؛ آقابیگی آتوسا؛ A Aghabeigi