کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
بررسی روابط ساختاری اضطراب امتحان بر پایه خودپنداره تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.26691.2422

سجاد اسلامیان؛ ربابه نوری قاسم آبادی؛ جعفر حسنی