موضوعات = تخصصی
ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده (FACI8) در جامعه ایرانی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2023.31350.2694

محیا ابراهیمی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت اله فراهانی


بررسی تفاوت بین اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و توانبخشی شناختی پاول بر کاهش نشانگان روانشناختی بیماران سکته مغزی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 13-26

10.22075/jcp.2024.32156.2774

فاطمه شجاعی؛ فاطمه شهابی زاده؛ سید محمد موسوی میرزایی؛ محمد دهقانی فیروزآبادی؛ علی اکبر اسماعیلی


نقش واسطه ای نشانگان وسواسی جبری در رابطه عزت نفس و سایبرکندریا در دانشجویان

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 27-36

10.22075/jcp.2023.31202.2684

عزت اله احمدی؛ رحیم یوسفی؛ هامون بابائی آقجه کهل


معیارهای حوزه پژوهشیِ موسسه ملی سلامت روان (RDoC): معرفی چارچوب پژوهشی مرجع برای بررسی اختلالات روانی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 49-56

10.22075/jcp.2023.28142.2508

حسین فرخی؛ ایمان الله بیگدلی؛ علی مشهدی؛ سید روح الله حسینی


نقش میانجی تکانشگری و نارسایی تنظیم هیجان در ارتباط سرشت عاطفی-هیجانی با رفتارهای خودآسیب رسان

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-27

10.22075/jcp.2023.30342.2619

سونه قناعت باجگیرانی؛ احمد برجعلی؛ حسین اسکندری؛ نورعلی فرخی؛ مهدی خانجانی


طراحی و ساخت پرسشنامه تشخیص و علت یابی اختلال بی خوابی در میان‌سالان

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 97-113

10.22075/jcp.2023.30091.2603

زهرا همائی مجاز؛ علی اکبر سیف؛ رسول کردنوقابی


طراحی و اعتباریابی نرم‌افزار تعاملی درمان فراتشخیصی یکپارچه در اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 115-127

10.22075/jcp.2023.30365.2620

مهدیه سادات هاشمی مفرد؛ غزال زندکریمی؛ زهرا عسکری نژاد


اثربخشی تلفیق سایکودراما با درمان شناختی رفتاری گروهی بر ابعاد حساسیت بین‌فردی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-25

10.22075/jcp.2023.30053.2600

مریم کورکی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ بهرام پیمان نیا